Защита на личните данни

III. Декларация и уведомление за поверителност

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние,  ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД, събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни:

Съгласно GDPR, личните данни се определят като: “всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

 

1. Кои сме ние?

ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205394280, адрес гр. София ул. Индустриална  № 11, имейл адрес [email protected], телефон +3592439 03 60, което чрез своя Уебсайт/Професионална уеб базирана платформа за транспорт и логистика

 2. Защо ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД трябва да събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим възможността да използвате нашия уеб базиран софтуер и да търсите и бъдете намирани от други участници в платформата, трябва да съберем лични данни, за да създадем Ваш профил в уебсайта, за да осъществяваме кореспонденция с Вас и за да Ви предоставяме други услуги, налични на Уебсайта. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

3. Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

Вид лични данни

Източник:

Две Имена

От Субекта на данни

E-mail адрес

От Субекта на данни 

Телефон

От Субекта на данни 

Метаданни (IP адрес, информация за устройство)

Автоматично при посещение на Уебсайта(Бисквитки/Cookies)

данни за използване на Уебсайта(прекарано време, кликания и др.)

Автоматично при посещение на Уебсайта(Бисквитки/Cookies)

Локация - при използване на приложението за GPS проследяване 

                    От Субекта на данни 

 

 

 

 

 

 

 

На нашия уебсайт: https://findcargo.net/, ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за "бисквитки".

 

4. Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 •  При публикуване, търсене, нотификации и др. за товари, складове и транспортни средства в платформата

 • Отговаряне на изпратени запитвания и обратна връзка чрез формата за контакт на нашия Уебсайт 

 • Предоставяне на услуги по допълнителни функционалности в платформата, като изпращане на заявки, GPS проследяване, създаване на документи и др.

5. Нашето правно основание за обработка на личните данни:

 • Изпълнение на договорно задължение или предприемане на стъпки по Ваша инициатива за сключване на договор. 

 • Вашето съгласие. 

 • В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.

 

6. Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни, са следните:

 • Осъществяване на комуникация с потребители. 

 • Подобряване на възможностите на Уебсайта.

 • Проверка на истинността на публикуваните данни от потребителите на платформата

 • Верификация на обвързаността на физическите и юридическите лица, ползватели на платформата

 

7. Обработване на основание съгласие

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие. С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл до Отговорник по защита на данните.

 

8. Разкриване пред трети лица

8.1 Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лица

Категория лични данни, които им се предават

Цел

Контрагенти при предоставяне на услуги по доставка или поддръжка на продукти/услуги 

Две имена, e-mail адрес, адрес за доставка

предоставяне на услуги по техническа поддръжка на платформата и услуги по маркетинг.

Google Inc. 

Метаданни; Данни за използване на уебсайт   

Подобряване на възможностите на Уебсайта.

Facebook

Метаданни; Данни за използване на Уебсайта

Директен маркетинг

 

 

9. Период на съхранение

ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Тип лични данни

Период на съхранение

Две имена, e-mail адрес, адрес за доставка

За период, не по-дълъг от необходимия за постигане на горепосочените цели или до прекратяване на Услугите и / или Уебсайта

Метаданни(IP адрес, информация за устройство); Данни за използването на Уебсайта

За период, не по-дълъг от необходимия за постигане на горепосочените цели или до прекратяване на Услугите и / или Уебсайта

 

 

10. Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп - имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;

 • Право на поправка - имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.

 • Право да бъдете забравени - при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.

 • Право на ограничаване на обработката - когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.

 • Право на преносимост - Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.

 • Право на възражение - Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.

 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.

 • Право на съдебна защита: в случай, че ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 6 по-долу.

 

11. Жалби

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД или да подадете жалба за това как е било разгледано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и Отговорник по защита на данните на ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД

 

Данните за всеки от тези контакти са:

 

Данни за контакт с надзорния орган

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните

 

Лице за контакт:

Комисия за защита на личните   данни (КЗЛД)

  Отдел обслужване на клиенти

Адрес 1:

Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Гр. София 1202, Ул. Индустриална  № 11

Имейл:

[email protected]

[email protected]

Телефонен номер:

02/91-53-518

+359 2 439 03 60

 

12. Допълнителна информация

 

При какви обстоятелства ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД

  ще може да ме търси?

Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД?

ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.

 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита  на данните, ако има такова.

 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.

 • Информация за легитимните интереси на ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.

 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.

 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.

 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.

 • Колко дълго ще се съхраняват данните.

 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.

 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.

 • Как да подадете жалба до надзорния орган.

 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.

 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.

 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

 

 

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни: лична карта, шофьорска книжка, валиден международен паспорт за чужди граждани