Общи условия

1. Въведение:  Този документ урежда общите условия между, потребителите на уеб базирания софтуерен продукт “Файнд Карго” намиращ се на адрес https://findcargo.net, чрез неговия собственик „ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ“ ООД.

2. Дефиниции: За краткост, вместо уеб базирания софтуерен продукт “Файнд Карго”, в тези Общи условия се използва „уеб сайта“ или „платформата“ . За краткост собственика на уеб базирания софтуерен продукт „ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ“ ООД може да се нарича “Файнд Карго”, "FindCargo" или findcargo.net

3. Използване на платформата: чрез посещаването, регистрацията и използването на платформата, потребителят приема, че се е запознал с текущите Общи условия и чрез това си действие, е съгласен да спазва Общите условия. Чрез посещаването, регистрацията и използването на уебсайта се сключва правно споразумение между findcargo.net и потребителят, което задължава двете страни да спазват условията в настоящите Общи условия.

4. Лични данни: неделима част от това споразумение са условията за събиране и боравене с лични данни от страна на уебсайта, със съдържанието на които може да се запознаете тук.

5. Електронни съобщения: Потребителят се съгласява да получава информационни, рекламни или други съобщения от findcargo.net, негови партньори или упълномощени трети лица.

6. Условия за техническо осигуряване: За да бъдат използвани услугите на платформата, е необходимо потребителят да използва персонален компютър или мобилно устройство с достъп до Интернет. Необходимо е потребителят да има непрекъсната мрежова свързаност за използване на услугата “GPS проследяване” в реално време.

7. Допускане до регистрация в Платформата: допустими за регистрация в уеб сайта са изключително юридически  лица, фигуриращи в търговския регистър на Република България, не са в процедура по несъстоятелност, не са в ликвидация и нямат запор върху дружествени дялове и/или дружествен капитал. За лица, които са със седалище извън територията на Република България, се прилагат документи за регистрации и лицензи от съответния държавен орган отговарящ за издаването на същите в страната на регистрация на чуждестранното юридическо лице. При нужда findcargo.net има право да изиска апостил на предоставената документация от други държави. Findcargo.net има право да изисква копията на чуждоезичните документи, предоставени от потребители на платформата,  да бъдат легализирани и преведени от заклет преводач на Български Език. При новорегистрирани дружества с оскъдна публична информация за дейността и историята на същите, FindCargo си запазва правото да изиска допълнителни документи, удостоверяващи пазарното състояние на фирмата.(напр. Писмо с препоръка от други членове на FindCargo или широко известни фирми от бранша, копия от лицензи, застрахователни полици, както и всякаква законово позволена допълнителна информация, неописана в текущите общи условия)

8. Отказ от допускане до регистрация: “Файнд Карго” си запазва правото на отказ на регистрация на потребител, без да е необходимо да мотивира отказа си.

9. Съдържание и услуги:  Платформата предоставя пълен достъп до съдържанието и услугите на уебсайта за всички свои потребители, които имат регистрация и са с одобрен профил.

10. Ограничаване на услугата: “Файнд Карго” си запазва правото да ограничи или премахне потребителски профил по всяко време, ако счита, че текущите Общи условия са нарушени от страна на потребителя.  “Файнд Карго” си запазва правото да ограничи или премахне потребителски профил по всяко време, ако счита, че потребител проявява злонамерено поведение, дори и същото да не е изрично описано в текущите Общи условия.

11. Дефинирано злонамерено поведение: За злонамерено поведение се счита: опити за преодоляване на системите за сигурност в уеб сайта; опити за скриптирано извличане на данни от базата данни; злоупотреба с авторски права; промяна на данни на юридическо лице без предупреждение; злоупотреба с потребителско име и парола на трети лица; предоставяне достъп до потребителско име и парола на лице което не е потребител на платформата; злоупотреба с чужди лични данни; опити за претоварване на сървърите на платформата, достъп до системата от VPN, Tor или други услуги целящи промяна на реалния IP адрес на потребителя,  както и всяко друго поведение, целящо да попречи на нормалната работа на уебсайта или да навреди на доброто име на платформата или нейните потребители.

12. Отговорност за сделки: “Файнд Карго” не носи отговорност за качеството и коректността на сделките между трети лица (потребители) извършени чрез предоставените услуги на платформата. Платформата не носи отговорност за щети и/или пропуснати ползи породени от използването на  уебсайта. “Файнд Карго” не носи отговорност за произтеклите договорни взаимоотношения между потребителите на платформата.

13. Промени и обновявания: “Файнд Карго” има право да променя, надгражда или изменя функционалностите на платформата по всяко време, като за новостите ,потребителите ще бъдат надлежно уведомени в секцията на уебсайта тук.

14. Точност на публикуваната информация: “Файнд Карго” не носи отговорност за верността на публикуваната информация в платформата, както от потребителите, така и от трети лица

15. Авторски права: “Файнд Карго” притежава пълните авторски права върху софтуера. Всяко неразрешено копиране на част от съдържанието, графичното оформление и/или база данни и/или каквито и да било други елементи от трети лица е престъпление по смисъла на закона на РБ.

16. Спорове и юрисдикция:  при възникване на спорове между “Файнд Карго” и негови, потребители се прилага правило за уреждане чрез договаряне и преговори. Ако не е възможно да се достигне до договорка между страните, всички правни казуси, следва да бъдат разрешени в компетентния съд на Република България.